N-(3-fluoro-4-methylphenyl)-3-[3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png