1-chloro-2,4-dinitrobenzene

1,2,4-trichlorobenzene.png