5-chloro-6-ethyl-pyridin-3-yl-acetonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png