2-(3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png