Benzoic acid, 5-hydroxy-2-[(4-nitrophenyl)azo]-

1,2,4-trichlorobenzene.png