N-(6-(6-amino-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-2-morpholinopyrimidin-4-yl)-4-phenylthiazol-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png