2-(3-(benzyloxy)phenyl)-4-chloro-7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png