Benzo[d]thiazol-2-yl(4-(benzyloxy)phenyl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png