(2-Chloro-6-methoxy-quinazolin-4-yl)-(4-methoxy-phenyl)-methyl-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png