[2-(2-Dimethylamino-ethoxy)-quinazolin-4-yl]-(4-methoxy-phenyl)-methyl-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png