N2-(2-Amino-ethyl)-6-methoxy-N4-(4-methoxy-phenyl)-N4-methyl-quinazoline-2,4-diamine

1,2,4-trichlorobenzene.png