(4-Methoxy-phenyl)-methyl-(2-piperazin-1-yl-quinazolin-4-yl)-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png