2-[4-(2-{4-[(4-Methoxy-phenyl)-methyl-amino]-quinazolin-2-yloxy}-ethyl)-piperazin-1-yl]-ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png