2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(6-oxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl)-3-pyridinyl]propanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png