Quinazoline, 2-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-6-methoxy-4-(4-morpholinyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png