2-(2-fluorophenyl)-6-methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png