3-(3,5-difluoro-4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png