7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)-4-[3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png