7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png