4-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png