4-[5-(benzyloxy)-1H-indazol-1-yl]-7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png