7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)-4-(5-pyridin-4-yl-1H-indazol-1-yl)cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png