2-cyano-6-(3-bromomethylbenzyloxy)benzothiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png