4-[2-(4-Fluoro-phenylamino)-oxazol-5-yl]-benzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png