2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png