methyl 3-(6-hydroxy-1,3-benzothiazol-2-yl)benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png