methyl 3-[6-(methyloxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png