1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)-2-(3-methoxypropyl)benzene

1,2,4-trichlorobenzene.png