3-CHLORO-2-ISOBUTYLPYRIDINE

1,2,4-trichlorobenzene.png