(4-Methoxy-phenyl)-(2-phenyl-quinazolin-4-yl)-methyl-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png