4-Quinazolinamine, N-(4-methoxyphenyl)-N-methyl-2-phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png