(2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)-(4-methyl-phenyl)-methyl-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png