2-(2-fluoroethoxy)propyl

1,2,4-trichlorobenzene.png