2-(2-fluoroethoxy)propane

1,2,4-trichlorobenzene.png