1-(4-(2-(2-fluorophenyl)-6-methoxyquinazolin-4-yl)piperazin-1-yl)ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png