2-[6-(4-methylphenyl)-5-phenylpyridin-3-yl]pyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png