6,7-Dimethoxy-4-[6-methyl-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-pyridin-3-yloxy]-quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png