4-[2-(2,5-Dimethyl-2H-pyrazol-3-yl)-6-methyl-pyridin-3-yloxy]-6,7-dimethoxy-quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png