1-(3-p-Tolyl-[1,2,4]thiadiazol-5-yl)-piperazine

1,2,4-trichlorobenzene.png