4-[1-(4-methylsulfonyl-3-nitrobenzoyl)piperidin-4-yl]benzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png