5-Nitro-6-[2-(3-nitro-phenyl)-vinyl]-1H-pyrimidine-2,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png