4-(6-fluoro-5-methylpyridin-3-yl)-6,7-dimethoxycinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png