4-(sulfanylamino)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png