2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-1-thiophen-2-ylethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png