(2S)-[(2'S)-t-Boc-amino-(3'S)-methyl-1-pentyloxy]-3-phenylpropionyl-methionine Sulfone, Isopropyl Ester

1,2,4-trichlorobenzene.png