7-(2,2,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)-5-methyl-2,4,6-heptatrienal

1,2,4-trichlorobenzene.png