3'-Amino-3'-deoxyadenosine

1,2,4-trichlorobenzene.png