(4-aminophenyl) sulfite

1,2,4-trichlorobenzene.png