n-(4-hydroxyphenyl)-(2e,4e,6z)-7-(3,5-dimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6-heptatrienamide

1,2,4-trichlorobenzene.png