2-(3-indolyl)ethyloxyadenosine

1,2,4-trichlorobenzene.png