7-hydroxy-3-(3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png