2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose

1,2,4-trichlorobenzene.png